Polítiques de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVADESA DEL LLOC WEB

www.globalserviciosgenerales.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, Normativa Europea, l’informem que, tant si és client com a proveïdor o treballador, en Global tractem les dades que ens facilita per a les següents finalitats:

Des que contacta amb Global, ja sigui perquè sol·licita informació sobre els nostres productes o serveis o perquè desitja ser el nostre client, o potser vol treballar per a nosaltres, necessitem tractar les seves dades personals.

Tractem les seves dades d’identificació i contacte amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació sobre els nostres productes, serveis, i si formalitza la contractació de qualsevol d’aquests, necessitarem tractar, a més, documentació que acrediti la seva identitat i, en funció del producte que desitgi contractar, altres dades personals relatives al seu perfil laboral o professional.

Així mateix, tractem les seves dades de localització per oferir-li la informació sobre la nostra oficina. Global no necessitarà accedir a dades de menors d’edat o uns altres d’especial protecció. El tractament d’aquestes dades és necessari per atendre la seva petició d’informació o, si escau, per a la necessària gestió de la contractació sol·licitada i prestació dels serveis corresponents.

Global podrà elaborar perfils o bases de dades de clients en relació amb els nostres productes o serveis, i també bases de dades en relació a proveïdors i treballadors, per la qual cosa podrem utilitzar informació derivada de les dades obtingudes en el si de la relació comercial amb Global, o amb tercers que hàgim recopilat, entre altres, de l’ús que faci dels nostres llocs web o d’aplicacions per a dispositius mòbils, o altres canals igualment legítims.

 

I. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant l’establert en la legislació vigent, Global (d’ara endavant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:
• El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (*RGPD).
• La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD).
• El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*RDLOPD).
• La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en Global és: GLOBAL SERVICIOS GENERALES, S.L., proveïda de NIF: B65344608 i inscrita en: el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 41937 Foli 8, Fulla B-396255 el representant de la qual és Global Serveis Generals, S.L. (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són els següents:
Adreça:
C/*Joncar, 49 Local 2, 08005 – Barcelona
Telèfon de contacte: 935998109
Email de contacte: admin@globalserviciosgenerales.com

Registro de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals recaptades per Global, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre general de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar en el lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre Global i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del *RGPD:

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà a tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats pels quals es recullen les dades personals.
• Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinades, explícits i legítims.
• Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament els estrictament necessaris en relació amb les finalitats pels quals són tractats.
• Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
• Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals solament seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
• Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
• Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en Global són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del *RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment, Global es compromet a recaptar el consentiment exprés i *verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment a qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.

En les ocasions en les quals l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria a causa que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals solament seran retinguts durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 4 anys, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.
Al moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartits amb tercers.
En qualsevol cas, al moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

Respectant l’establert en els articles 8 del *RGPD i 13 del *RDLOPD, solament els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Global.
Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Global es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
No obstant això, a causa que Global no pot garantir la *inexpugnabilitat d’internet ni de l’absència total de hackers o uns altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint l’establert en l’article 4 del *RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractatades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre Global i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el *RGPD:

• Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Global està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Global hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o prevista d’aquests.
• Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.
• Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits o tractats; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb l’altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
• Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament us vaig efectuar per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
• Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament de les manyagues per part de Global.
• Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.
Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència Rgpd-www.globalserviciosgenerales.com”, especificant:
• Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
• Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
• Domicili a efecte de notificacions.
• Data i signatura del sol·licitant.
• Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:
Adreça postal:
C/*Joncar, 49 Local 2, 08005 – Barcelona
Correu electrònic: admin@globalserviciosgenerales.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc web pot incloure *hipervíncles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Global, i que per tant no són operats per Global. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE *COOKIES

 L’accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de *cookies. Les *cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari –en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar –perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les *cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.
La informació recaptada a través de la *cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap *cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap *cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu *Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.
Les *cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial. *Removible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles *cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Global per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s’empra per millorar la qualitat del Lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.
La(s) entitat(s) encarregada(s) del subministrament de *cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Deshabilitar, rebutjar i eliminar *cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les *cookies –totalment o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, *Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les *cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel mateix navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de *cookies –totalment o parcialment- podrà seguir usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions d’aquest.

III. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de *Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privadesa i de *Cookies d’aquest.
Global es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa i de *Cookies, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa i de *Cookies seran notificats de forma explícita a l’Usuari.
Aquesta Política de Privadesa i de *Cookies va ser actualitzada el dia 23 de maig de 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. (*RGPD)

En cas que desitgi posar-se en contacte amb nosaltres per consultar qualsevol dubte o obtenir més informació, per favor escrigui’ns un email a admin@globalserviciosgenerales.com o utilitzi la nostra pàgina web de contacte www.globalserviciosgenerales.com a l’apartat “contacto”.